Инжектиране на бетон

Екипът на ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС ЕООД е специализиран в извършането на инжекционни работи и инжектиране на бетон. Богатият опит на фирмата в тази област ни дава увереност, че ще решим всеки възникнал проблем по възможно най-добрия за клиента начин, като изберем вида на инжектиране и използвания инжекционен материал така, че проблемът да бъде решен сигурно и дълготрайно.

ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС ЕООД използва инжекционни смоли, пакери, бързовтвърдяващи цименти и други материали, необходими за инжекционните работи на доказали се световни производители като BASF – The Chemical Company, MC BAUCHEMIE, MINOVA, TPH, DESOI, MULTITOOL, POLYPLAN и др.

инжектиране на бетон

Областите на приложение на инжекционните работи са много и разнообразни. Чрез инжектиране под налягане на различни видове материали се решават множество проблеми като:

 • спиране на течове, възникнали вследсвие на проникване на вода през фуги, пукнатини, каверни или дефектирали участъци на елементите на конструкциите;
 • укрепване и структурно възстановяване на елементите –плочи, греди, колони, фунаменти и др. на конструкциите и съоръженията;
 • уплътняване на технологични фуги на бетона, вследствие на поетапното бетониране при изграждането на различни сторителни конструкции – сгради, тунели, хидротехнически съоръжения и др.

I. ИНЖЕКТИРАНЕ НА БЕТОН ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ

За инжекционните работи извършвани с цел спиране на течове в конструкциите и съоръженията се използват най-различни ниско вискозни смоли: полиуретанови, хидростуктурни на акрилатна основа, епоксидни, еластични, полимерно подсилени и др. Изборът на инжекционна смола зависи от конкретния проблем, които трябва да бъде разрешен и се определя от специалист на фирмата след оглед на място на обекта.

Качествата на инжекционните смоли – химическа реакция на инжектираната смола с водата, извършвана при високата скорост, а също и високата проникваемост на инжектирания полимер в пори и пукнатини на стоманобетоновите конструкции и съоръжения позволяват те да бъдат прилагани при решаването на множество проблеми, свързани с отстраняването на различни видове течове или овлажняване, вследствие на проникване на вода през елементи на конструкциите.

Приложения на инжекционните работи и инжектиране на бетон, свързани със спирането на различни видове течове:

 • Инжектиране за аварийно отстраняване на течове;
 • Инжектиране за хидроизолиране на основите на сгради при наличие на подземни води – чрез инжекции през конструкцията на сградата отвътре/навън се постига защитен хидроизолационен слой около основите;
 • Завесно инжектиране за уплътняване на строителни елементи в пряк контакт с почвата;
 • Площно инжектиране за отстраняване на течове или овлажнени участъци, вследствие на проникване на вода през елементи на сградите и съоръженията.
 • Инжектиране за уплътняване на фуги, пукнатини, каверни и др. на сградите и съоръженията.
 • Инжектиране за спиране на течове от дилатационни фуги – смолата се инжектира в предварително затворените фуги през инжекционни пакери.
 • Инжектиране за уплътняване на водопропускливи пукнатини и фуги в хидротехнически съоръжения – инжектираните фуги и пукнатини се запълват с разпенена еластична смола. Смолата прониква дълбоко в бетона, като измества водата от порите му.
 • Инжектиране за уплътняване от течове в прехода на метални тръби и съоръжения, преминаващи през стените и тавани на бетонни съоръжения, тунели, подземни конструкции и др.
 • Инжектиране за уплътняване на пукнатини и фуги по стените и таваните на подземни гаражи, ж.п. и метротунели и други съоръжения
 • Инжектиране за уплътняване при напорни води – работи се с налягане на инжектиране над напорното на водата, с добавки са ускоряване на реакцията и увеличаване тиксотропията на смолата;
 • Инжектиране за остраняване на напорни течове от дефектирали участъци в шлицови стени и т. н.

Предимства:

 • Бързо отстраняване на аварийни течове;
 • Изключително ефективно и дълготрайно решение на проблемите, възникнали вследствие на проникване на вода в конструкциите и съоръженията;
 • Единственият възможен начин за отстраняване на проблема с течовете при липса на достъп откъм засипаната страна на конструкцията.

II.ИНЖЕКТИРАНЕ НА РАБОТНИ ФУГИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВИТЕ КОНСТРУКЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЧРЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВГРАЖДАНЕ НА ИНЖЕКЦИОННИ МАРКУЧИ.

Инжекционните маркучи се монтират в арматурата, в средата на работната фуга, като бетоновите повърхности трябва да бъдат възможно най-гладки и почистени от замърсявания. Фиксират се със закрепващи скоби така, че навсякъде да бъде осигурен контакт с бетона. Самият инжекционен маркуч не трябва да достига външните ръбове на бетона. Инжекционният маркуч се отвежда навън само чрез неперфорираните краища за инжектиране и обезвъздушаване или пакер.

Началото на инжекционните работи в голяма степен зависи от граничните условия като напр. количество на наличната вода, порьозност и достъп до строителната конструкция. Инжекционните работи могат да започнат най-рано след 2-4 седмици, когато процесът на свиване на бетона и първоначалното набиране на якост са завършили. При инжектиране инжекционният материал изтича през отворите на инжекционния канал и запълва работната фуга.

С вграждането на инжекционните маркучи и инжектирането на подходящи за целта смоли се постига просто, сигурно и изключително икономично от финансова гледна точка уплътняване на работни фуги във всякакъв вид бетонови конструкции, напр. подземни гаражи, фундаменти, водохранилища, шлюзове, канали, диги, язовирни стени, тунели и т.н.

Предимства:

 • Лесно приложение.
 • Нисък разход на труд и материал, тъй като не се налага трудоемко и скъпо фиксиране на лента за фуги, нито допълнителна кофражна работа в областта на фугите.
 • Пълна пропускливост на инжекционния канал и изходящите отвори след бетониране.
 • Едновременно уплътняване на лошо уплътнен бетон, напр. в областта на свързване основа/стена, както и на започващи от фугата пукнатини.
 • Висока степен на функционалност и сигурност.

III. ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ С ЦЕЛ УКРЕПВАНЕ И СТРУКТУРНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА.

За този вид инжектиране се използват специални силово свързващи ниско вискозни смоли. Някои от тях са епоксидни и съвместими с влага, други са на циментова основа. Чрез инжектирането под налягане на тези материали се постига дълбоко проникване и твърдо запълване в пукнатините, фугите, кухините в строителните конструкции,на инфраструктурното и подземното строителство.

Инжекционните работи могат да се изпълнят и с цел осигуряването на връзката между стар и новоотлят бетон, както и за слепване на различни материали като бетон, метал и др.

Получете решение за Вашите нужди

Напред